POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA JNMV 4/2018 – NABAVKA DOBARA - OPREMA ZA KULTURU